Меню KDT
Меню сайта

Попечительские советы

 

Облыстың білім беру ұйымдарында Қамқоршылық кеңестерді қалыптастыру туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 (01.03.2023 ж. № 56 өзгерістермен) бұйрығымен бекітілген Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларының және оны білім беру ұйымдарында сайлау тәртібінің (бұдан әрі – қағидалар) 8-тармағын орындау үшін арнайы, мамандандырылған білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, қосымша білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестерді қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Қағидалардың 10-тармағына сәйкес орта білім беру ұйымдарының, оның ішінде мамандандырылған және арнайы білім беру ұйымдарының Қамқоршылық кеңесінің құрамына:

1) осы білім беру ұйымындағы білім алушылардың ата-аналары немесе заңды өкілдері (әрбір сынып параллелінен осы білім беру ұйымындағы білім алушылардың бір ата-анасы немесе заңды өкілі) – 11 адамнан аспайды;

2) педагогикалық еңбек ардагерлері (бар болса) – 1 адам;

3) жергілікті өкілдік және/немесе атқарушы, және/немесе құқық қорғау органдарының өкілдері – 1-3 адам;

4) үкіметтік емес (коммерциялық емес) ұйымдардың өкілдері – 1-2 адам;

5) қайырымдылық жасаушылар және/немесе меценаттар (бар болса) – 1-2 адам;

6) бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері (бар болса) – 1 адам;

7) оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының өкілдері – 1-2 адам.

        

 

 

 

Қағидалардың 9-тармағына сәйкес Үміткерлер Қамқоршылық кеңесті сайлау және оның құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау туралы хабарламада көрсетілген мерзімде Комиссияға мынадай құжаттар ұсынады:

1) өтініш (еркін түрде);

2) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) қазақ немесе орыс тілдеріндегі түйіндеме;

4) білімі  туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);

5) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығының және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жоқтығын растайтын құжаттар.

Үміткерлер өздерінің кәсіби (немесе) қоғамдық қызметі туралы қосымша мәліметтер ұсынады.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қамқоршылық кеңестің құрамына кіру үшін төменде көрсетілген байланыс деректері бойынша тиісті білім беру ұйымына жүгіну қажет. Ұсыныстарды қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 7-27 қыркүйегі аралығында.

Білім беру ұйымдарының тізімі қоса беріледі.

Анықтама телефоны: 87154120709

 

 





ОБЪЯВЛЕНИЕ

о формировании Попечительских советов в организациях образования области

 

Во исполнение пункта 8 Типовых правил организации работы Попечительского совета и порядка его избрания в организациях образования (далее – Правила), утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 (с изменениями от 01.03.2023 г. № 56) в специальных, специализированных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях дополнительного образования проводится работа по формированию Попечительских советов.

         Согласно пункту 10 Правил:

в состав Попечительского совета организаций среднего образования, в том числе специализированных и специальных организаций образования входят:

1) родители или иные законные представители обучающихся в данной организации образования (по одному родителю или иному законному представителю обучающихся в данной организации образования от каждой параллели классов) – не более 11 человек;

2) ветераны педагогического труда (при наличии) – 1 человек;

3) представители местных представительных, и/или исполнительных, и/или правоохранительных органов – 1-3 человека;

4) представители неправительственных (некоммерческих) организаций – 1-2 человека;

5) благотворители и/или меценаты (при наличии) – 1-2 человека;

6) представители средств массовой информации (при наличии) – 1 человек;

7) представители органов ученического самоуправления – 1-2 человека.

 

 

 

 

 

Согласно пункту 9 Кандидаты в сроки, указанные в объявлении об избрании Попечительского совета и приеме предложений по его составу, представляют Комиссии следующие документы:

1) заявление (в произвольной форме);

2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

3) резюме на казахском или русском языках;

4) копию документа о наличии образования (при наличии);

5) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Кандидаты предоставляют дополнительные сведения о профессиональной (или) общественной деятельности.

На основании вышеизложенного, для вхождения в состав Попечительского совета необходимо обратиться в соответствующую организацию образования по указанным ниже контактным данным. Срок приема предложений с 7 по 27 сентября текущего года.

Список организаций образования прилагается.

Телефон для справок: 87154120709

 
 
 
 







 




















 
 









Директор школы Касмакасова Альмира Айтмагамбетовна

Послание Президента

Опрос

В чем, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе?

Голосовать

Статистика

  • За месяц149
  • За неделю47
  • Вчера11
  • Сегодня3
  • Онлайн:0